Zadania Zarządu Oddziału

Do zadań Zarządu Oddziału należy między innymi reprezentowanie Oddziału i realizacja celów Towarzystwa na swoim terenie, w ramach Statutu lub pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Główny. Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i wytycznymi Władz Naczelnych oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Oddziału

Zadania Komisji Rewizyjnej Oddziału

Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy między innymi przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem rzetelności, gospodarności i dyscypliny finansowej. występowanie do Zarządu Oddziału, z wnioskami wynikającymi, z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień, w ramach obowiązujących przepisów i Statutu Towarzystwa.

Skład Zarządu Oddziału

  • Anna Studzińska - Prezes
  • Renata Kosowska - Wiceprezes
  • Dagmara Mazurek-Głodowicz - Sekretarz
  • Elżbieta Pietszczyk - Skarbnik
  • Marcin Wyrozumski - Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału

  • W naszym Oddziale nie ma Komisji Rewizyjnej Oddziału - jej obowiązki przejęła Główna Komisja Rewizyjna. Skład Głównej Komisji Rewizyjnej dostępny jest na witrynie głównej TOZ w Polsce: www.toz.pl